Regulamin serwisu
 

Poniższy Regulamin obowiązuje od 10.11.2021 r.


I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez ARTYO.PL na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich aukcji w Serwisie ARTYO.PL oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu ARTYO.PL.

2. Serwis ARTYO.PL jest dostępny na stronie internetowej o adresie artyo.pl oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu ARTYO.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.


II. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:


1. ARTYO.PL — ARTYO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 61-116 Wrocław, ul. Rynek 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy We Wrocławiu, Wydział XV Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000932157, numerze identyfikacji podatkowej NIP 8971898261, REGON: 52042724000000, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł.  


2. Serwis ARTYO.PL — prowadzony przez ARTYO.PL w języku polskim i angielskim internetowy serwis aukcyjny, dostępny w domenie internetowej artyo.pl.


3. Aukcja — sporządzone przez Wystawiającego Aukcja dotyczące sprzedaży Przedmiotu Aukcji (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie ARTYO.PL, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.


4. Użytkownik— Wystawiający, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu ARTYO.PL.


5. Wystawiający — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowaną przez siebie Aukcją, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu ARTYO.PL.


6. Konto — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie ARTYO.PL na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu ARTYO.PL i gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu ARTYO.PL. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres email (w przypadku Konta utworzonego niezależnie od Aukcji także hasło). Konto Użytkownika może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.


7. Cennik— zestawienie ustalanych przez ARTYO.PL opłat dla Użytkowników, za usługi świadczone w ramach Serwisu ARTYO.PL.


8. Przedmiot aukcji — pojedyncze dzieło: obraz, rzeźba, biżuteria, itp., a także inny towar, który zgodnie z decyzją ARTYO.PL może być przedmiotem Aukcji w serwisie ARTYO.PL.


9. Regulamin— niniejszy Regulamin.


10. Konsument — Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie ARTYO.PL czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


11. Dezaktualizacja aukcji – sytuacja, w której (1) doszło do zbycia Przedmiotu aukcji lub (2) Użytkownik dokonał zmiany Aukcji w sposób wskazujący, iż dotyczy ona innego Przedmiotu aukcji niż ten, którego dotyczyło pierwotnie.


III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu ARTYO.PL

 

1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu ARTYO.PL, Użytkownik powinien dokonać rejestracji konta i korzystać z Serwisu ARTYO.PL po zalogowaniu się na swoje Konto. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu ARTYO.PL:

- publikowania i zarządzania opublikowanymi Aukcjami;

- obserwowania Aukcji;

- zarządzania płatnościami i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie ARTYO.PL;

- zamówienia usług promowania Aukcji.


2. Rejestracja konta wymaga:

- wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie ARTYO.PL i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła;

- zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.


3. Aukcja w Serwisie ARTYO.PL umieszcza Wystawiający, który samodzielnie ustala jego treść.


4. Aukcja musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu aukcji.  W Serwisie ARTYO.PL emitowane są jedynie Aukcje aktualne. ARTYO.PL jest uprawnione do zakończenia aukcji w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jej Dezaktualizacja.


5. Aukcja powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto. Niedopuszczalne jest nieuwzględnianie w polu "cena" dodatkowych opłat koniecznych do poniesienia przez Użytkownika w związku z nabyciem przedmiotu aukcji, takich jak podatek czy cło.


6. Aukcja powinna wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu aukcji i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu aukcji.


7. Zabronione jest dodawanie Aukcji nie mających związku ze sztuką.


8. Treść Aukcji musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Aukcji winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu aukcji za wskazaną w Aukcji cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu aukcji, w tym m.in. cena, wynikające z treści Aukcji powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Wystawiającego w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Aukcji. Treść Aukcji musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem aukcji jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot aukcji oraz wskazywać czy określona przez Wystawiającego cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu aukcji.


9. Treści Wystawiającego w postaci zdjęć dodanych przez Wystawiającego do Aukcji powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Aukcji, którego dotyczy Aukcja. Na dodawanych przez Wystawiającego zdjęciach do Aukcji nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Wystawiającego.


10. Wystawiający jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów ARTYO.PL oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. ARTYO.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Wystawiających, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.


11. Wystawiający upoważnia ARTYO.PL, w okresie działania Aukcji w serwisie ARTYO.PL i  w celu promocji Aukcji, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Aukcji w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Aukcji treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do ARTYO.PL a także w serwisach partnerskich, z którymi ARTYO.PL współpracuje, w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii - na wszelkich nośnikach; 

- wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

- publicznego wyświetlania i odtwarzania;

- wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.


12. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu ARTYO.PL materiałów wymaga każdorazowo zgody ARTYO.PL i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów ARTYO.PL oraz Wystawiających. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie ARTYO.PL w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu ARTYO.PL, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody ARTYO.PL.


13. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu ARTYO.PL, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu ARTYO.PL, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia interesów ARTYO.PL.

 

IV. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy przez Wystawiającego w przedmiocie emisji Aukcji, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt V.1. poniżej i następuje z chwilą otrzymania przez Wystawiającego wysłanej przez ARTYO.PL wiadomości, o której mowa w pkt V.2. poniżej.


2. ARTYO.PL ma prawo weryfikacji statusu Wystawiającego oraz odmowy możliwości wystawiania aukcji w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Aukcji nie związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową Wystawiającego. ARTYO.PL uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Aukcji oraz ich treść.  


V. Zamieszczenie i edycja Aukcji przez Wystawiającego

1. Zamieszczenie Aukcji przez Wystawiającego w Serwisie ARTYO.PL wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu ARTYO.PL, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu.


2. Po wykonaniu przez Wystawiającego wszystkich czynności wymienionych w pkt V.1 powyżej, ARTYO.PL przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza aktywację konta Wystawiającego, możliwość tworzenia Aukcji oraz inne wymagane prawem informacje.


VI. Promowanie Aukcji

1. Wystawiający może dodatkowo promować zamieszczone Aukcje, aktywując w serwisie ARTYO.PL jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Aukcji.


2. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Aukcji mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Wystawiających mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Wystawiających jest akceptacja właściwego regulaminu.


VII. Zasady odpowiedzialności

1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, ARTYO.PL, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może: uzależnić korzystanie z serwisu ARTYO.PL od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z zobowiązań względem ARTYO.PL w tym w szczególności wykazania realizacji zaległych płatności, udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję Aukcji lub funkcjonalność Konta Wystawiającego w zakresie dostępu do poszczególnych usług w ramach Serwisu ARTYO.PL, uzależnić rejestrację Konta Wystawiającego w Serwisie ARTYO.PL od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ARTYO.PL.


2. ARTYO.PL umożliwiając tworzenie Aukcji  zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Wystawiającego kategorii Aukcji, w przypadku stwierdzenia niezgodności Aukcji z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Wystawiającego.


3. ARTYO.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Wystawiającego umów zawartych w związku z Aukcjami, jak również za następstwa działań podjętych przez Wystawiającego oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. ARTYO.PL nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Aukcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Aukcjach przez Wystawiającego, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.


4. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. umieszczenie Aukcji zawierającego informacje o zamiarze zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) Przedmiotu Aukcji albo istotne zaniżenie wartości Przedmiotu Aukcji, wystawienia Aukcji dotyczące więcej niż jednego Przedmiotu Aukcji, manipulacja słowami kluczowymi w Aukcji, wystawienie Aukcji w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd, jak również Aukcji, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące ARTYO.PL lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż ARTYO.PL, wprowadzające w błąd.  Naruszenie Regulaminu stanowi także dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Aukcji. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez ARTYO.PL działań określonych w pkt. VII.1. powyżej.


5. ARTYO.PL nie odpowiada ponadto za:

- brak zainteresowania przedmiotem Aukcji,

- realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Aukcji,

- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

- działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od ARTYO.PL,

- działanie siły wyższej.


6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu ARTYO.PL stanowią przedmiot praw wyłącznych ARTYO.PL lub Wystawiających. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 

VIII. Opłaty

1. Usługi świadczone w ramach Serwisu ARTYO.PL na rzecz Wystawiających są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1.


2. Za usługi świadczone w ramach Serwisu ARTYO.PL, ARTYO.PL wystawia dowód sprzedaży w postaci noty rozliczeniowej lub faktury VAT.


3. Szczegółowy zakres a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje  Załącznik nr 2 do Regulaminu.


4. W przypadku wystawienia faktury na rzecz Wystawiającego a następnie udzielonych po dokonaniu sprzedaży upustów i obniżek cen, stwierdzenia pomyłki w kwocie faktury lub podatku na fakturze ARTYO.PL na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wystawia na rzecz Wystawiającego fakturę korygującą VAT.


5. Wystawienie faktury korygującej, określonej w pkt VIII.5, poprzedzone jest przesłaniem przez ARTYO.PL informacji o zmianie wynagrodzenia lub kwoty VAT. W przypadku gdy taka zmiana jest skutkiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, informacja ta znajdować będzie się w odpowiedzi ARTYO.PL w sprawie reklamacji.


6. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia, o której mowa w punkcie VIII.5, jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba że Wystawiający zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi ARTYO.PL w sprawie reklamacji, pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. W takiej sytuacji informacja ta oprócz wysłania jej pocztą elektroniczną wysyłana jest też w formie papierowej.


7. Przesłanie informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie VIII.6, nie wymaga akceptacji i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.

 

IX. Prywatność i Poufność

1. ARTYO.PL zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych klientów serwisu ARTYO.PL, której treść opublikowano na stronach Serwisu.


2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.


3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Aukcji, a także o zawartych w ramach Serwisu ARTYO.PL umowach.

 

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez ARTYO.PL usług świadczonych w ramach Serwisu ARTYO.PL, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu ARTYO.PL.


2. Reklamacje należy zgłaszać ARTYO.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@artyo.pl lub listem poleconym na adres ARTYO.PL z dopiskiem „Serwis ARTYO.PL”.


3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Aukcji, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Aukcji, a także okoliczności uzasadniające reklamację.


4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.


5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, ARTYO.PL niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.


6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez ARTYO.PL.

 

XICzas trwania umowy i jej rozwiązanie

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ARTYO.PL  ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (ARTYO.PL lub Wystawiający) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Wystawiający powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@artyo.pl.


2. ARTYO.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wystawiającym, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.


3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji ARTYO.PL, o której mowa w pkt XI.2. powyżej, Wystawiający nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie ARTYO.PL bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody ARTYO.PL.


XII. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez ARTYO.PL. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, ARTYO.PL poinformuje Wystawiających na stronie internetowej Serwisu ARTYO.PL oraz drogą elektroniczną.


2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu ARTYO.PL. Usługi aktywowane przez Wystawiających przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.


3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Wystawiający powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@artyo.pl, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z ARTYO.PL.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. W ramach usług dostępnych w serwisie ARTYO.PL, Wystawiający zleca ARTYO.PL publikowanie aukcji (w tym ich modyfikowanie) w innych serwisach internetowych należących do ARTYO.PL lub podmiotów powiązanych, a także w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie ARTYO.PL, może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Aukcji znak wodny, zawierający wskazanie nazwy serwisu ARTYO.PL, celem zabezpieczenie przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.


2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu ARTYO.PL.


3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Wystawiającym a ARTYO.PL, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu ARTYO.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.


4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu ARTYO.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


5. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Załączniki

·            Załącznik nr 1 Cennik dla Wystawiających

·            Załącznik nr 2 Faktury w wersji elektronicznej

 

Załącznik nr 1 Cennik dla Wystawiających

1. Prowizja od sprzedaży Przedmiotu aukcji, naliczana po zakończeniu aukcji - 5% wartości Przedmiotu aukcji w chwili zakończenia aukcji.

  

Załącznik nr 2 Faktury w wersji elektronicznej

1. Jeśli, podczas dokonywania zakupu, Wystawiający oświadczy, że dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), ARTYO.PL wystawi takiemu Wystawiającego fakturę VAT.


2. Jeśli, podczas dokonywania zakupu, Wystawiający oświadczy, że nie dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), ARTYO.PL wystawi takiemu Wystawiającego notę rozliczeniową.


3. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej na Koncie Wystawiającego w Serwisie ARTYO.PL. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Za moment otrzymania faktury przez Użytkownika uznaje się moment umieszczenia faktury na Koncie Wystawiającego w Serwisie ARTYO.PL.


4. ARTYO.PL na warunkach wskazanych w Regulaminie udostępnia Wystawiającego faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format) oraz udostępnienie ich Wystawiającego z pozycji Konta Wystawiającego umożliwiając ich pobranie przez Wystawiającego.


5. Wystawiający, któremu udostępnione są faktury VAT w formie elektronicznej, zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.